2018-01-24_0931_001

Facebook Comments

APLICATIONS

ประวัติความเป็นมาของ Bitcoin

บิตคอยน์ถูกสร้างขึ้นมาจากอัจฉริยะนิรนามที่ใช้นามแฝงว่า Satoshi Nakamoto ซึ่งจนถึงปัจจุบันยังไม่มีใครทราบว่าผู้สร้างบิตคอยน์นั้นตัวจริง ๆ เป็นใคร เนื่องจากเจ้าตัวไม่ยอมเปิดเผยตัวตน และหลังจากบิตคอยน์ถูกวางระบบเรียบร้อยและทำงานได้อย่างถูกต้อง เขาก็วางมือและหายไปตั้งแต่ปี 2010 ตัวบิตคอยน์เองถูกสร้างขึ้นมาและปล่อยตัวซอฟท์แวร์แบบ Open source ออกสู่สาธารณะเมื่อปี ค.ศ.2009  โดยที่บิตคอยน์ถูกสร้างบนหลักการที่ว่า จะเป็นเงินหรือสินทรัพย์ในรูปแบบดิจิตอลที่สามารถใช้ได้จริง สามารถส่งไปมาได้ทั่วโลกโดยอิสระแบบ Peer-to-Peer ไม่มีหน่วยงานของรัฐหรือธนาคารเข้ามาข้องเกี่ยว มีความรวดเร็วในการโอน สามารถจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวันได้สะดวก และมีค่าธรรมเนียมการโอนต่ำกว่าการใช้บริการธนาคาร Satoshi Nakamoto ได้ออกแบบให้บิตคอยน์ทำงานบนเทคโนโลยีที่แข็งแกร่ง...

HOT NEWS