No posts to display

APLICATIONS

คำศัพท์เกี่ยวกับ Bitcoin

Digital currency หรือ CryptoCurrency หมายถึง เงินในรูปแบบดิจิตอล ไม่ใช่เงินกระดาษหรือเงินเหรียญในแบบที่เราคุ้นเคย Blockchain หมายถึง เทคโนโลยีในการเก็บรวบรวมธุรกรรมทุกชนิดของบิตคอยน์ รวมถึงยอดเงินคงเหลือของแต่ละบัญชี Bitcoin Address หมายถึง บัญชีบิตคอยน์ ซึ่งเปรียบเสมือนบัญชีธนาคารที่เราคุ้นเคยกันดี Mining หมายถึง การขุด หรือการช่วยยืนยันความถูกต้องของธุรกรรมต่าง ๆ เช่น การโอนเงิน เป็นต้น Miner หมายถึง ผู้ขุด หรือ...

HOT NEWS